วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เดือนธันวาคม

โรงเรียนวัดท่าราบ
***เวลามา-กลับ โรงเรียน 07.15-17.00 น.
สัปดาห์ที่ 1
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552
วันนี้ตอนกลางวันได้ไปช่วยขายอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ที่โรงอาหาร และได้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชา ศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาสังคมศึกษา ส่วนตอนเย็นก็ทำการช่วยครู
ฝึกซ้อมฟุตบอลให้แก่นักเรียนหลังโรงเรียนเลิก

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2552
วันนี้มีการนัดหมายการใส่ชุดของคณะครูของโรงเรียน
เพื่อวิ่งถวายในหลวงในวันพ่อแห่งชาติ และได้เข้าร่วม
การถวายพระพรในหลวงที่ห้องจริยธรรมของโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2552
วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานวันพ่อขึ้น และได้ร่วมลงนาม
ถวายพระพรสดุดีมหาราชา จากนั้นก็ได้มีการ เดิน-วิ่งมินิมาราธอน
เพื่อเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552
วันนี้เป็นวัดหยุด ได้กลับมาบ้านที่จอมบึง และในวันนี้
เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันนี้ได้ซื้อของขวัญให้พ่อ

วันอาทิตย ที่ 6 ธันวาคม 2552
วันนี้เป็นวัยหยุดอีกหนึ่งวัน วันนี้ได้ทำความสะอาดบ้าน
ซะเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็เขียนแผนการสอนที่จะทำการสอน
ในสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2552
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552
วันนี้ตอนกลางวันได้ไปช่วยขายอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียนที่โรงอาหาร และได้ทำการสอน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา ศิลปะ และ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2552
วันหยุดรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้เตรียมตัวนัดหมายเด็ก เรื่องการจะไปวัดพระธรรมกาย
ในวันพรุ่งนี้ ที่จังหวัดปทุมธานี ส่วนตอนบ่ายก็ไปดูเด็กนักเรียน
เรียนอังกะลุง

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้คุมนักเรียนไปทดสอบความรู้ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย ที่ 13 ธันวาคม 2552
วันนี้เป็นวันเกิด ได้ตื่นมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
จากนั้นก็ไปเที่ยวกับครอบครัว

สัปดาหที่ 3
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552
วันนี้คุมเด็กนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า จากนั้นก็ทำการสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์ และทำการสอน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาศิลปะ จากนั้นตอนเย็น
ก็ทำการช่วยครูฝึกซ้อมฟุตบอลให้แก่นักเรียนหลังโรงเรียนเลิก

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ช่วยอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป คุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เนื่องจากท่านไปธุระ

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2552
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 วิชาสังคมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552
วันนี้ทำการสอนเด็กนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชา
คอมพิวเตอร์

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนตอนบ่ายก็ไปคุม
เด็กนักเรียนเรียนอังกะลุง

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้กลับไปสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ 2 เรื่องที่สัมมนาในวันนี้ ก็คือ เรื่อง Backward Design

วันอาทิตย ที่ 20 ธันวาคม 2552
วันนี้เป็นวัยหยุดอีกหนึ่งวัน วันนี้ได้ทำความสะอาดบ้าน
ซะเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็เขียนแผนการสอนที่จะทำการสอน
ในสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้รับมอบหมายให้ไปคุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่องการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ที่ค่าย ปิยมงคล จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2552

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ไปขายอาหารกลางวันที่โรงอาหารให้เด็กนักเรียน
จากนั้นก็ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ วิชาศิลปะ

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2552
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ
ที่ค่ายปิยมงคล จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2552
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ
ที่ค่ายปิยมงคล จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2552
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ
ที่ค่ายปิยมงคล จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ไปถ่ายรูปเพื่อทำการแจ้งจบก่อนวันที่ 10 มกราคม
จึงต้องทำภารกิจต่าง ๆ มากมาย

วันอาทิตย ที่ 27 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ไปงานแต่งของพี่ที่จังหวัดราชบุรี
จากนั้นก็กลับมาทำความสะอาดบ้าน และก็เขียน
แผนการสอนที่จะสอนในสัปดาห์หน้า

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2552
วันนี้ได้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรม Paint
โดยให้นักเรียนออกแบบการ์ดวันปีใหม่

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2552
วันนี้ทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ วิชาศิลปะโดยให้เด็ก
นักเรียนทำการ์ดวันปีใหม่

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2552
วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้น ทำให้
โรงเรียนดูคึกคักขึ้น เนื่องจากเด็กนักเรียนได้จัดงาน
ปีใหม่ขึ้นตามห้องเรียนของตนเอง และนำอาหาร
มารับประทานกันตามห้องเรียน และจับของขวัญกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2552
วันหยุดวันปีใหม่